ДЗИ 12 клас

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: сесия май-юни:

  • Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 08,00 ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 08,00 ч.

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 28 май – 31 май 2019 г.

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2018–2019 г. 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити                                                05.03.2019 г. – 18.03.2019 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити:                                                                                          
Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от
училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ                                                                  до 20.03.2019 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити                                                                                                        до 17 .05.2019 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали                  до 17.05.2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити                                      до 17.05.2019 г.
Оценяване на изпитните работи                                                                                                                 25.05.2019 г. – 08.06.2019 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити                                                                      до 13.06.2019 г.

Указания

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч. 
Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
– средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/.Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математическиформули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.
Повече информация:
Повече и актуална информация, както и примерни изпитни варианти