Нормативни документи

Стратегия за развитие на училището 2018-2019

Правилник за дейността на училището 2018-2019

Етичен кодекс

Годишен план 2018-2019

Програма за превенция на ранното напускане на училището 2018-2019

Програма предоставяне на равни възможности на уязвими групи 2018-2019

План за интернационализация на ППМГ

План за дигитализация на ППМГ