Нормативни документи

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището – 2017/2018

Етичен кодекс

Годишен план на училището 2017-2018

Програма за превенция на ранното напускане на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвимите групи

Мерки за повишаване на качеството на образование