Проекти

erazum

ППМГ „Екзарх Антим I” с одобрен проект по програма Еразъм+ Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

„В час с технологиите за по-качествено образование“ е проект, чрез който бихме искали не само да подобрим качеството на работата си като учители, но и да се повиши капацитета, привлекателността и международното измерение на нашето училище, така че то да може да предлага образователни дейности и подходи, които да съответстват на потребностите и очакванията на учениците, техните семейства и местната общност.

В проекта ще вземат участие представители на различни културно-образователни области – учители по английски език, математика, информатика, информационни технологии, география и икономика, биология и здравно образование, представител наръководството (директор или заместник директор) и главния счетоводител на гимназията. По този начин ще се постигне по-широк обхват на разпространение на придобитите от тях умения и компетентности в целия учителски колектив и ще се  осигури качествено управление и контрол на дейностите по проекта.

За постигане на реални резултати в набелязаните сфери за подобрение планираме участие в два структурирани курса с цел подкрепа на професионалното развитие на учителите. 

„Как да направим нашето училище по-дигитално“ е курс, който ще се проведе в Амстердам, Холандия и чрез него учителите  ще развият дигиталните си компетенции за използване на различни електронни приложения и  ще се научат как да създават подходяща образователна среда, електронно портфолио, текстове, видео, презентации, електронни книги, мозъчни и концептуални карти, подкасти и др. Ще се запознаят с най-новите подходи при използване на таблети в класната стая и ще добият практически умения за работа с електронни учебници и други материали и инструменти. Ще имат възможност да работят в екип и да обменят знания, опит и идеи с колеги от други държави, което ще допринесе и за подобряване на езиковите и комуникативните им компетентности и може би за създаване на бъдещи международни проекти.

За постигане на европейско измерение, за да направим училището ни по-интернационално и за по-добри резултати при кандидатстване и управление на европейски проекти планираме участието на двама учители в курс „Как да направим нашето училище по-интернационално“, който ще се проведе в Беналмадена, Испания. /1.10.2017г./


Проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“

През ноември 2015 г. Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – гр.  Видин“ стартира проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“, съфинансиран от  ФРГИ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“

Целта на проекта е развитие на социалната и емоционална интелигентност на децата и младежите в риск чрез прилагане на иновативни методи: форум театър и менторство. Тези методи създават условия за формиране на  функционална грамотност на учениците – усвояване на знания и умения чрез преживяване, критично и самокритично мислене, информиран избор и активност в усилията за подобряване на собствения живот.  Участието в театралното студио ще обогати учениците, ще повиши интереса към учебните предмети, ще подпомогне превръщането им в емоционално зрели, подготвени и отговорни млади хора. Преките участници са: деца със здравословни проблеми, с много отсъствия и наказания, без родители или с родители, работещи в чужбина. В проекта ще вземат участие и родители и учители, което ще помогне същите да видят в по-различна светлина своите ученици и деца, да оценят техни силни страни и качества.

Работата по проекта  ще продължи до м. ноември 2017 г.

Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск“>>Кръгла маса – публикация

Проект- публикация

С Т А Н Д А Р Т И   И   П О Л И Т И К А   ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
  на Сдружение   “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
 “ЕКЗАРХ АНТИМ І” – ВИДИН”

Стандартите и Политиката са разработени по проект  „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството 

и форум театралните техники в помощ на деца в риск“ по Програма за детско и младежко развитие, 

основаващо се на подход , при който се отчитат и надграждат силните страни на детето, финасиран от 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация ОУК.

Детска политика на УН


Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“


Училище посланик на Европейския парламент

Нашето училище беше избрано сред 40-те нови учебни заведения от цялата страната, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2018/2019 година.

Повече информация тук и тук