Проекти

Проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“

През ноември 2015 г. Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – гр.  Видин“ стартира проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“, съфинансиран от  ФРГИ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“

Целта на проекта е развитие на социалната и емоционална интелигентност на децата и младежите в риск чрез прилагане на иновативни методи: форум театър и менторство. Тези методи създават условия за формиране на  функционална грамотност на учениците – усвояване на знания и умения чрез преживяване, критично и самокритично мислене, информиран избор и активност в усилията за подобряване на собствения живот.  Участието в театралното студио ще обогати учениците, ще повиши интереса към учебните предмети, ще подпомогне превръщането им в емоционално зрели, подготвени и отговорни млади хора. Преките участници са: деца със здравословни проблеми, с много отсъствия и наказания, без родители или с родители, работещи в чужбина. В проекта ще вземат участие и родители и учители, което ще помогне същите да видят в по-различна светлина своите ученици и деца, да оценят техни силни страни и качества.

Работата по проекта  ще продължи до м. ноември 2017 г.


Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

1. Български език и литература
2. Английски език
3. Руски език
4. Информационни технологии
5. География и икономика
6. История и цивилизация
7. Биология и здравно образование
8. Физика и астрономия
9. Химия и опазване на околната среда
10. Математическа лингвистика

Проект „Твоят час“