Профили

Свободни места в старшите паралелки за 2017/2018 уч. година

КЛАС ПРОФИЛ БРОЙ МЕСТА
V   1
IX “Технологичен“

Профилиращи предмети: Информационни технологии, География и икономика, История и цивилизация, Английски език

 

5

IX “Природо-математически“

Профилиращи предмети: Информационни технологии, Математика, Английски език, Български език и литература

 

4

IX “Природо-математически“

Профилиращи предмети: Математика, Информатика, Английски език, Български език и литература

 

2

X “Технологичен“

Профилиращи предмети: Информационни технологии, География и икономика, История и цивилизация, Английски език

 

4

X “Природо-математически“

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Английски език, Български език и литература

 

4

XI “Природо-математически“

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Английски език, Български език и литература

 

1

 

Профил

Технологичен – информационни технологии Природо-математически Природо-математически

Паралелка

а б

в

Профилиращи предмети

Информационни технологии

Информационни технологии

Математика

География и икономика Математика

Информатика

История и цивилизация

Английски език Английски език
Английски език БЕЛ

БЕЛ

Учебен план

 Учебни планове за приетите в VIII клас за 2016-2017  Учебни планове за приетите в VIII клас за 2016-2017  Учебни планове за приетите в VIII клас за 2016-2017

За приетите в  VIII клас  за 2016/2017 учебна година В класовете 9-12 на ППМГ се приемат ученици само в паралелки, в които се е освободило място. Кандидати за свободните места подават заявление до директора или в канцеларията на гимназията. В заявлението за кандидатстване трябва да се посочат пълни персонални данни за кандидата (трите имена, ЕГН (ЛНЧ за чужди граждани), адрес, данни за родител (настойник), за коя паралелка се кандидатства), копие от учебния план, по който е учил кандидатът в досегашното му училище, копие от ученическия бележник с оценките от завършен предишен клас и копие от бележника за текущ учебен срок, удостоверения, грамоти, сертификати от участие в олимпиади, състезания, извънкласни научни, културни и спортни прояви.
На кандидати, които са учили по учебен план, различаващ се от учебния план на паралелката, за която кандидатстват, се назначават приравнителни изпити. За записване в желаната паралелка приравнителните изпити трябва успешно да са положени.
В случай, че за свободно място кандидатстват повече кандидати, администрацията на гимназията може да организира конкурс между кандидатите. Формата на конкурса е по усмотрение на администрацията и се оповестява пред всичките кандидати.

За приетите в  VIII клас  за 2015/2016 учебна година 

Профил

Технологичен – информационни технологии Природо-математически Природо-математически Природо-математически

Паралелка

а б в

г

Профилиращи предмети

Информационни технологии Информационни технологии Математика Английски език
География и икономика Математика Информатика

Биология и ЗО

История и цивилизация Английски език Английски език Химия и ООС
Английски език БЕЛ БЕЛ

БЕЛ

Учебен план  Технологичен профил – ИТ  Природо-математически профил с ИТ и математика  Природо-математически профил с математика и информатика  Природо-математически профил с биология и химия