След IV клас

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

В ПРОФИЛИРАНА ПРИОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  „ЕКЗАРХ

АНТИМ I“–ВИДИН

Заповед за държавен план-прием в V клас

График на дейностите на училищната комисия по приемането на ученици в V клас за учебната 2018/2019г. в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин

zapoved 001 zapoved 002 zapoved 003

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) С този регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин за учебната 2018/2019 година.

(2) Регламентът е изработен на основание на чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл. 50 и Раздел IV, Глава IV от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. Регламентът може да се промени при промени в нормативните документи на МОН или със заповед на Началника на РУО-Видин.

Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на гимназията.

Чл. 4. Приетият регламент и дейностите за прилагането му се утвърждават със заповед на директора на гимназията

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл.5.(1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин имат ученици, които:

 1. успешно са завършили начален етап на основно образование;
 2. явили се на национално външно оценяване по математика в IV клас;
 3. участвали са в най-малко две от включените в календара на МОН състезания, посочени в чл.6, ал.1.

Чл.6.(1) Състезания, с резултатите от които учениците могат да участват при класирането за прием в V клас:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 03.02.2018 г.;
 2. Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 17.03.2018 год.;
 3. Пролетно математическо състезание – 31.03.2018 г.;
 4. Математическо състезание „Питагор“ – 28.04.2018 г.;
 5. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ – 09.06.2018г.

(2) Състезания в ал.1 са определени с решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин.

(3) Посочените олимпиади и състезания, както и техните регламенти са утвърдени със Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката. Всички състезания се организират от РУО – Видин, ще се провеждат в ППМГ „Екзарх Антим I“ и са безплатни за участниците.

(4) Информация за организирането и провеждането на състезанията и областния кръг на олимпиадата ще бъде публикувана на сайта на ППМГ – Видин: www.pmg-vd.org, най-малко две седмици преди провеждането им.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ

Чл. 7.(1) Балът за класиране се образува от:

 1. броя на точките от национално външно оценяване по математика;
 2. средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план;

Скала за превръщане на количествена оценка в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на ученици:

Отличен 6 – 50 точки;

Много добър 5 – 39 точки;

Добър 4 – 26 точки;

Среден 3 – 15 точки.

3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент, съгласно таблицата към ал.2 .

(2) Поради различия в максималния брой точки на посочените състезания се определят следните тежести на резултатите от олимпиадата и на математическите състезания, които ще участват в балообразуването за приемане на учениците в V клас:

Име на състезанието Максимален брой точки по регламент Коефициент

/тежест/

Максимален брой точки за класиране
1 „Европейско Кенгуру“ 100 2,5 250
2 „Питагор“ 100 3,5 350
3 „Откриване на млади таланти“ 25 10 250
4 Областен кръг на националната олимпиада по математика 21 15 315
5 Пролетни математически състезания 26 15 390

Чл. 8.(1) За участие в класирането учениците подават:

 1. заявление по образец до директора на ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин;
 2. копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика;
 3. копие от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от състезанията и/или олимпиадата по математика;
 4. копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Чл.9. Класирането на учениците се извършва в низходящ ред от комисия, определена със заповед на директора.

Чл.10.(1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на местата по утвърдения държавен план-прием, те се подреждат в низходящ ред по следващия най-висок резултат измежду посочените в чл. 6 състезания;

(2) Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал.1 се подреждат в низходящ ред по резултатите от Областния кръг на Националната олимпиада по математика.

(3) Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал.2 се подреждат в низходящ ред по резултатите от НВО по математика.

(4) Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал.3 се подреждат в низходящ ред  по средния успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Чл.11. При прилагането на чл.10 точките от състезанието, в което ученикът не е участвал, се приемат за 0 /нула/

Чл. 12. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:

(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5.

(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 5.

Чл. 13. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.

Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет от 08.11.2017 г. с Протокол № 7 и е съгласуван с Обществения съвет.