След VII клас

ПРИЕМ 2019/2020

1. Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г.за определяне на датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020

2. Информация, относно реда за приемане на заявление на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

3. Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“

4. Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след VII клас


2018/2019 учебна година

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“-1 паралелка- А

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Какво ще науча? 

 • кодиране на данни, създаване на структури от данни и алгоритми, програмиране на различни езици
 • инсталиране, конфигуриране и администриране на софтуер, създаване на настолни, мобилни, интернет и мултимедийни приложения; създаване, използване и оптимизиране на база данни
 • сглобяване и конфигуриране на компютърната система, използва приложен и специализиран софтуер, инсталира операционна система, свързва компютрите в мрежа. Открива, диагностицира и отстранява проблеми и дефекти в компютъра
 • свободно използване на английски и друг чужд език/немски или руски/ при ползване на специализирана литература по информатика и математика
 • отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити

Успешното завършване на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с посочените профилиращи предмети, гарантира на всеки зрелостник прием в най-добрите университети в България и чужбина, след което продължаване на работа във фирми от нивото на световните и локални IT лидери – SAPLabs, VMware, HP, IBM, Musala Soft и др., където от години, и до момента са най-високо платените спеиалисти.


 Профил „Математически“- 1 паралелка-Б

Профилиращи предмети: математика, информатика  (с разширено изучаване на информационни технологии)

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 Какво ще науча?

 • логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипотези и заключения; формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален и икономически характер
 • вземане на обосновани решения в различни области като: математика, информатика, икономика, банково дело, туризъм, международни икономически отношения и др.;
 • уеб и графичен дизайн, разработка на настолни, мобилни и интернет приложения; формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален, икономически и екологичен характер;
 • свободно използване на английски език/и на втори чужд – руски или немски/ при ползване на специализирана литература по математика, компютърна графика, дизайн, информатика;
 • отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Завършването на профил „Математически“ с посочените профилиращи предмети гарантира успешен прием в най-добрите университети в България и чужбина и най-вече  престижна и добре платена професия – в сферата на математическите науки, компютърните науки, софтуерно инженерство, правото, банково и застрахователно дело, международни икономически отношения,  административни и управленски структури, счетоводство, медии, туризъм и др. в България  и в световен мащаб !


Профил „Математически“- 1 паралелка-В

Профилиращи предмети: математика, информатика

Балообразуване:

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Какво ще науча?

 • логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипотези и заключения; формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален и икономически характер
 • вземане на обосновани решения в различни области като: математика, информатика, икономика, банково дело, туризъм, международни икономически отношения и др.;
 • уеб и графичен дизайн, разработка на настолни, мобилни и интернет приложения; формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален, икономически и екологичен характер;
 • свободно използване на английски език/и на втори чужд – руски или немски/ при ползване на специализирана литература по математика, компютърна графика, дизайн, информатика;
 • отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Завършването на профил „Математически“ с посочените профилиращи предмети гарантира успешен прием в най-добрите университети в България и чужбина и най-вече  престижна и добре платена професия – в сферата на математическите науки, компютърните науки, софтуерно инженерство, правото, банково и застрахователно дело, международни икономически отношения,  административни и управленски структури, счетоводство, медии, туризъм и др. в България  и в световен мащаб !


За допълнителна информация>>към сайта на МОН