След VII клас

ПРИЕМ 2019/2020

 График на дейностите за прием в VIII клас

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – Видин, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

 onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

1. Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г.за определяне на датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020

2. Информация, относно реда за приемане на заявление на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

3. Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“

4. Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след VII клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“-1 паралелка

Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии

Балообразуване за паралелка „Софтуерни и хардуерни“

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по БЕЛ;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА и  Информационни технологии

Профил „Математически“- 1 паралелка

Профилиращи предмети: Математика, Информатика, Английски език, Информационни технологии

Балообразуване за паралелка с профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ : 

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по БЕЛ;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА  и  Информационни технологии

Профил „Математически“- 1 паралелка

Профилиращи предмети: Математика, Информатика, Немски език, Информационни технологии

Балообразуване за паралелка с профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ :

 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по БЕЛ;
 • удвоеният резултат от националното външно оценяване по математика;
 • еднократно оценките, превърнати по скала в точки, от свидетелството за основно образование по МАТЕМАТИКА  и  БЕЛ

Успешното завършване на профилите „Софтуерни и хардуерни науки“ и  „Математически“ с посочените профилиращи предмети, гарантира на всеки зрелостник прием в най-добрите университети в България и чужбина, след което продължаване на работа във фирми от нивото на световните и локални IT лидери – SAPLabs, VMware, HP, IBM, MusalaSoft и др., където от години, и до момента са най-високо платените спеиалисти.

Гарантира отлична реализация,  престижна и добре платена професия – в сферата на математическите науки, правото, банковото и застрахователно дело, международни икономически отношения, административни и управленски структури, счетоводство, медии, туризъм и др. в България  и в световен мащаб !

 


За допълнителна информация>>към сайта на МОН