Стипендии

2017/2018 учебна година

ЗАПОВЕД – поименен списък за стипендиите през I срок на учебната година

Списък на учениците, който ще получават стипендия за I срок на учебната година

ЗАПОВЕД и ПРАВИЛА за отпускане и размер на стипендиите за 2017/2018 учебна година

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за ученици без родители

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

ЗАЯВЛЕНИЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати