Административни услуги

  1. Приемане и преместване на ученици
  2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
  3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
  4. Издаване на диплома за средно образование
  5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
  7. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  8. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)