Проекти

НП „Заедно за всяко дете“ – 2023/2024 учебна година

 

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“

 

През настоящата учебна 2023/2024 г. ППМГ “Екзарх Антим I“, гр. Видин  ще реализира дейности  по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. Училището участва в дейностите на програмата за трета поредна година.

Програмата дава възможност да се организират дейности, в които се ангажират

всички заинтересовани страни за привличането на родителите на децата и учениците в

предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за

които има риск от отпадане от училище и детска градина. Взаимодействието с децата,

учениците и родителите за създаване на положително отношение към образованието се

реализира чрез разработване и прилагане на конкретни дейности за съвместна работа.

Привличането на родителите в училищния живот на децата им допринася за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за развиване на положително им отношение към ученето и постигане на успехи в различни сфери.

Програмата позволява изключителна гъвкавост и разнообразие от теми, начини на провеждане на срещи между учители, родители и ученици, включването на външни лектори и т.н.

 1. ЦЕЛИ:

Основни цели по модул 2: „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

 • Изграждане на взаимоотношения на сътрудничество и партньорство между класни ръководители и родители на базата на споделена отговорност и диалог.
 • Подобряване на комуникацията: учител-ученик/ученици; учител-родител/и; родител-дете.
 • Активност и участие от страна на родителите при обсъждане на актуални за възрастта на децата им теми, свързани с живота им в училище и извън него.
 • Активност и инициатива от страна на родителите в планирането, организирането и провеждането на инициативи и събития на паралелката.
 • Споделена визия за общо участие в развитието на училището като място с атмосфера на загриженост, уважение, доверие и стремеж към по-добри учебни резултати на учениците.

 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

 • информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците

сред родителите и общността, в която живеят децата;

 • дейности за приобщаване на родителите към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.;
 • организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образователната система.

 

Информация за учители, родители, ученици


Образование за утрешния ден 2022/2023 учебна година

През учебната 2022/2023 година ППМГ „Екзарх Антим I“ продължава реализирането на  проект “Образование за утрешния ден” чрез осъществяване на  Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проектните дейности е  отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 • Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на лесно достъпни платформи и мобилни приложения;
 • Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение;
 • Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 • Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 • Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През настоящата учебна година в ППМГ „Екзарх Антим I“ ще се провеждат занимания по интереси в два клуба:

 1. „Програмиране със SCRATCH“ с ръководител Малинка Митова. В групата участват 13 ученици от V – VІ клас. Дейностите ще се реализират в периода 01.12.2022 – 29.06.2023 година, като включват 70 учебни часа.

Основните цели на работата в клуба са:

 • По интересен и достъпен начин да се насърчи интереса на учениците към програмирането.
 • Да се помогне за усвояването на основни принципи в програмирането;
 • Да се стимулира логическото мислене на учениците.

 

 1. „Киберсигурност“ с ръководител Емил Андреев. В групата участват 20 ученици от XI клас. Дейностите ще се реализират в периода 01.12.2022 – 29.06.2023 година, като включват 70 учебни часа.

Основните цели на работата в клуба са:

 • Предоставяне на теоретични знания и практически умения относно основите на киберсигурността.

 

Очакваните резултати от реализирането на Дейност 6 по проект са повишаване на дигиталната компетентност на учениците в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности, разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието, развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.

Повече информация за проекта:
https://oud.mon.bg/


Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се реализира по ОП „Наука и образоване за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрезЕвропейските структурни фондове, с конкретен бенефициент – МОН

Продължителността на проекта е 36 месеца: 15.10.2019 г. – 15.10.2022 г.

 1. Заповед №РД 09-290/25.11.2019г. на Министър на МОН за утвърждаването на държавните и общински училища, които да участвата в изпълнението на дейностите по проекта – документ
 2. Приложение 1 – документ
 3. Обща информация за проекта – документ
 4. Правила за изпълнение на дейност 6 – документ

 

От месец януари в училището ще започнат занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

               От м. януари в ППМГ „Екзарх Антим I“ се работи по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на четири клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали:

 1.  „Дигитални възможности“ с ръководител инж. Даниела  Цветкова – старши учител по информатика и ИТ;
 2. „Дигитални компетентности“ с ръководител инж. Малинка Митова – старши учител по информатика и ИТ;
 3. „ИТ+“ с ръководител Валентина Иванова – старши учител по информатика и ИТ;
 4. „ИТ свят“ с ръководител Емил Андреев – РНИКТ

ДЕТСКИ ХАКАТОН „АЗ И МОЯТ SCRATCH ГЕРОЙ В ЗАЩИТА НА ПЛАНЕТАТА“

18102019На 18 октомври 2019 г. от 14:00 до 16:00 часа във Видинската природо-математическа гимназия ще се проведе ДЕТСКИ ХАКАТОН „АЗ и моят Scratch герой в защита на планетата“. В събитието ще участват 20 момчета и момичета от четири видински училища. На детския хакатон ще създаваме игри с програмата Scratch на обществено значима тема. Програмирайки децата ще експериментират, ще споделят идеите си и ще работят в екип.Събитието се организира в рамките на „Европейска седмица на програмирането” по проект на Училищното настоятелство на гимназията, благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, SAP и TechSoup, в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“.


robo-party„Робо парти“ за момичета се проведе в Профилираната Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ Видин. Освен домакините, участваха и деца от още три видински училища – „Любен Каравелов“, „Иван Вазов“ и „Цар Симеон Велики“. Учениците, които не са се занимавали с роботика и програмиране, бяха разпределени на три отбора. Към всеки един отбор имаше прикрепен ученик- ментор, от домакините на проявата. Задачата бе да се конструира робот по дадено задание и след това да бъде програмиран. Като награда за участие в края всички деца получиха сертификати, USB флаш памет, лакомства и натурални сокове. Гости на събитието бяха г-жа Веселка Асенова – началник на Регионалното управление на образованието във Видин и г-жа Ирена Водова- старши експерт по математика.

Проявата се организира в рамките на „Европейска седмица на програмирането“ по проект на Училищното настоятелство на гимназията, благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, SAP и TechSoup, в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“.


logosbeneficaireserasmusright_bg

To Bee or Not to Bee in Nature – Проект по програма Еразъм+ КД201 с координатор Франция и участници от България, Гърция, Италия и Турция. В проекта участват професионални и профилирани гимназии, които ще работят заедно, за да представят голямото значение, което пчелите имат за природата и човека. Повече информация

bees

3179218B-6138-442F-AA4D3E3EF7E98924_source

 

 

 

 

 

 


erazum

ППМГ „Екзарх Антим I” с одобрен проект по програма Еразъм+ Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

„В час с технологиите за по-качествено образование“ е проект, чрез който бихме искали не само да подобрим качеството на работата си като учители, но и да се повиши капацитета, привлекателността и международното измерение на нашето училище, така че то да може да предлага образователни дейности и подходи, които да съответстват на потребностите и очакванията на учениците, техните семейства и местната общност.

В проекта ще вземат участие представители на различни културно-образователни области – учители по английски език, математика, информатика, информационни технологии, география и икономика, биология и здравно образование, представител наръководството (директор или заместник директор) и главния счетоводител на гимназията. По този начин ще се постигне по-широк обхват на разпространение на придобитите от тях умения и компетентности в целия учителски колектив и ще се  осигури качествено управление и контрол на дейностите по проекта.

За постигане на реални резултати в набелязаните сфери за подобрение планираме участие в два структурирани курса с цел подкрепа на професионалното развитие на учителите. 

„Как да направим нашето училище по-дигитално“ е курс, който ще се проведе в Амстердам, Холандия и чрез него учителите  ще развият дигиталните си компетенции за използване на различни електронни приложения и  ще се научат как да създават подходяща образователна среда, електронно портфолио, текстове, видео, презентации, електронни книги, мозъчни и концептуални карти, подкасти и др. Ще се запознаят с най-новите подходи при използване на таблети в класната стая и ще добият практически умения за работа с електронни учебници и други материали и инструменти. Ще имат възможност да работят в екип и да обменят знания, опит и идеи с колеги от други държави, което ще допринесе и за подобряване на езиковите и комуникативните им компетентности и може би за създаване на бъдещи международни проекти.

За постигане на европейско измерение, за да направим училището ни по-интернационално и за по-добри резултати при кандидатстване и управление на европейски проекти планираме участието на двама учители в курс „Как да направим нашето училище по-интернационално“, който ще се проведе в Беналмадена, Испания. /1.10.2017г./


Проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“

През ноември 2015 г. Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – гр.  Видин“ стартира проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“, съфинансиран от  ФРГИ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“

Целта на проекта е развитие на социалната и емоционална интелигентност на децата и младежите в риск чрез прилагане на иновативни методи: форум театър и менторство. Тези методи създават условия за формиране на  функционална грамотност на учениците – усвояване на знания и умения чрез преживяване, критично и самокритично мислене, информиран избор и активност в усилията за подобряване на собствения живот.  Участието в театралното студио ще обогати учениците, ще повиши интереса към учебните предмети, ще подпомогне превръщането им в емоционално зрели, подготвени и отговорни млади хора. Преките участници са: деца със здравословни проблеми, с много отсъствия и наказания, без родители или с родители, работещи в чужбина. В проекта ще вземат участие и родители и учители, което ще помогне същите да видят в по-различна светлина своите ученици и деца, да оценят техни силни страни и качества.

Работата по проекта  ще продължи до м. ноември 2017 г.

Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск“>>Кръгла маса – публикация

Проект- публикация

С Т А Н Д А Р Т И   И   П О Л И Т И К А   ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
  на Сдружение   “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
 “ЕКЗАРХ АНТИМ І” – ВИДИН”

Стандартите и Политиката са разработени по проект  „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството 

и форум театралните техники в помощ на деца в риск“ по Програма за детско и младежко развитие, 

основаващо се на подход , при който се отчитат и надграждат силните страни на детето, финасиран от 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация ОУК.

Детска политика на УН


Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“


Училище посланик на Европейския парламент

Нашето училище беше избрано сред 40-те нови учебни заведения от цялата страната, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2018/2019 година.

Повече информация тук и тук


лого

„Дигитални технологии и иновативни методи на преподаване за ефективно обучение“

е проект, който цели въвеждане на нови методи и инструменти на преподаване в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“.

Проектът има три основни цели:

 • Първата цел е развиване и усъвършенстване на дигиталните компетентности на учителите и те да придобият знания и умения за ефективно използване на таблети в час. По този начин ще се повиши интереса на учениците към учебния материал, ще се развият и техните дигитални компетентности и ще се постигне по-добро качество на учебно-възпитателния процес.
 • Втората цел е подобряване уменията на учителите за прилагане на други иновативни и интерактивни методи, развиващи творческите способности и критичното мислене на учениците. По този начин ще се повиши мотивацията на учениците, ще се развият социалните им компетентности и ще се подпомогне личностното им развитие.
 • Третата цел е чрез участие в международни мобилности да се даде възможност за развитие на езиковите и интеркултурните компетентности на преподавателите; разширяване и обогатяване мирогледа на участниците. Освен това участието на учителите в международни обучителни събития, в които те ще работят заедно с колеги от други държави, ще допринесе и за разширяване на европейското измерение на гимназията.

Дейностите по този проект включват участие на преподаватели от гимназията в два структурирани курса. Първият курс е на тема „Таблетите променят начина на учене и преподаване“ и включва запознаване на участниците с приложения, които подпомагат обучението; създаване на собствени дигитални образователни материали; планиране и разработване на уроци, включващи използването на таблети; Вторият курс е на тема „Творчески и критичен ум“ и включва начини, подходи и методи за развиване на уменията на учениците да мислят творчески и критично и да разрешават проблеми; практически упражнения и работа в малки групи с методи като ролеви игри, решаване на казуси, групова динамика, моделиране и др.; разработване на планове на уроци, включващи тези методи.