Профили

Свободни места в старшите паралелки за 2017/2018 уч. година

В класовете 8-12 на ППМГ се приемат ученици само в паралелки, в които се е освободило място. Кандидати за свободните места подават заявление до директора или в канцеларията на гимназията. В заявлението за кандидатстване трябва да се посочат пълни персонални данни за кандидата (трите имена, ЕГН (ЛНЧ за чужди граждани), адрес, данни за родител (настойник), за коя паралелка се кандидатства), копие от учебния план, по който е учил кандидатът в досегашното му училище, копие от ученическия бележник с оценките от завършен предишен клас и копие от бележника за текущ учебен срок, удостоверения, грамоти, сертификати от участие в олимпиади, състезания, извънкласни научни, културни и спортни прояви.
На кандидати, които са учили по учебен план, различаващ се от учебния план на паралелката, за която кандидатстват, се назначават приравнителни изпити. За записване в желаната паралелка приравнителните изпити трябва успешно да са положени.
В случай, че за свободно място кандидатстват повече кандидати, администрацията на гимназията може да организира конкурс между кандидатите. Формата на конкурса е по усмотрение на администрацията и се оповестява пред всичките кандидати.

За приетите в  VIII клас  за 2017/2018 учебна година

Профил

Софтуерни и хардуерни науки Математически Математически Природни науки

Паралелка

а б в

г

Профилиращи предмети

Информатика Математика Математика Биология и ЗО
Информационни технологии Информатика Информатика

Химия и ООС

Английски език География и икономика Английски език
Учебен план  UUPlan VIII а klas UUPlan VIII б klas  UUPlan VIII в klas UUPlan VIII г klas

За приетите в  VIII клас  за 2016/2017 учебна година

Профил

Технологичен – информационни технологии Природо-математически Природо-математически

Паралелка

а б

в

Профилиращи предмети

Информационни технологии

Информационни технологии

Математика

География и икономика Математика

Информатика

История и цивилизация

Английски език Английски език
Английски език БЕЛ

БЕЛ

Учебен план

 Учебни планове за приетите в VIII клас за 2016-2017  Учебни планове за приетите в VIII клас за 2016-2017  Учебни планове за приетите в VIII клас за 2016-2017

 За приетите в  VIII клас  за 2015/2016 учебна година 

Профил

Технологичен – информационни технологии Природо-математически Природо-математически Природо-математически

Паралелка

а б в

г

Профилиращи предмети

Информационни технологии Информационни технологии Математика Английски език
География и икономика Математика Информатика

Биология и ЗО

История и цивилизация Английски език Английски език Химия и ООС
Английски език БЕЛ БЕЛ

БЕЛ

Учебен план  Технологичен профил – ИТ  Природо-математически профил с ИТ и математика  Природо-математически профил с математика и информатика  Природо-математически профил с биология и химия