Училищно настоятелство на  ППМГ „Екзарх Антим І” Видин

lili_canova
Настоящ председател: г-жа Лиляна Цанова, 

ел. адрес: un_pmgvd@abv.bg


УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО Е: 
 • учредено на 17.02.1998 г.;
 • брой на учредителите – 25, от които 20 са родители – представители на всяка една паралелка, директорът на училището, помощник директорът, педагогическият съветник и двама учители;
 •  ръководството тогава, според приетия устав, се състои от председател, секретар и касиер;
 •  първият персонален състав на ръководството е с председател –  Христина Мицева, секретар – Ивайло Милушев и касиер – Юлия Страхилова;
 •  на 29.11.2000 г. е променен уставът. Промените са две: първата – фиксиране броят на членовете на настоятелството – 11, поради трудностите при свикване на събрание и осигуряването на кворум за вземане на решения и втората – променя се структурата на ръководството, което става с председател, заместник председател и секретар;
 •  избрано е ново ръководство  – Петър Аврамов – председател, Кристина Тошева – заместник председател и секретар – Ивайло Милушев;
  СДРУЖЕНИЕ
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ І” –  ВИДИН“
 • учредено на 04.12. 2002 г.;
 • регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Търговското отделение на Видински окръжен съд с Решение № 277 от 11.02.2003 г.;
 • брой на учредителите – 36, от които 21 родители и 15 учители в гимназията;
 • ръководството, според устава е Съветът на настоятелите, а персонално са избрани за председател – Пламенна Пешева и членове Георги Иванчев и Ивайло Милушев;
 • на 18. 12. 2003 г. е избран нов председател – Таня Атанасова;
 • на 20. 09. 2005 г. е избрана за председател на сдружението Емилия Николова;
 • на 24. 09. 2012 г. е променен уставът и съставът на Съвета на настоятелите. Персоналният състав на Съвета на настоятелите е следният – Лиляна Цанова, Румяна Петрова, Ивайло Милушев, Росица Кирова и Павел Радулов;
 • на 24. 09. 2012 г. е избран и нов председател на Сдружението – Лиляна Цанова.
ПО-ЗНАЧИМИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
 • Активно подпомага участието на учениците в различни изяви с национален характер – спортни турнири, математически и други сътезания, олимпиади, театрални конкурси за ученици и др.;
 • Няколко пъти осигурява нови безплатни учебници на ученици с тежко материално положение;
 • Подпомага реализацията на ремонти на и в сградата;
 • Участва в доставката на ново и подмяната на старо обзавеждане ;
 • Често осигурява наградите за много ученически сътезания;
 • Участва като партньор в проекти, касаещи учениците и дейността на училището, например с Американската фондация за България за създаване на пролетна школа за извънкласна работа по математика и в три проекта по програмата за Ритуализация;
 • Инициира и активно подпомага проектирането, създаването и изграждането на символи,  кътове, табла и постоянни фотоизложби, свързани с училищната символика, патрона на училището, националните символи и историята на гр. Видин;
 • Активно участва в организацията и реализацията на чествания на годишнини, свързани с патрона Екзарх Антим І и историята на гимназията;
 • Подпомага и участва в съставянето и отпечатването на алманаси, албуми и вестници, посветени на различни годишнини на гимназията и патрона Екзарх Антим І;
 • Инициира срещи и дискусии с представители на институции, учители от училището, представители на други настоятелства в града, където се обсъждат наболели проблеми, касаещи учебно-възпитателния процес – матурите, агресията в училище и др.;
 • Изразява обществена позиция по различни въпроси, касаещи учебно-възпитателния процес, като например категоричната подкрепа на учителите, участващи в най-голямата стачка от 2007 г. и преместването на гимназията в друга сграда.


  Кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск“ >>Кръгла маса – публикация