Важна информация за приема в V клас

Утвърден план-прием в V клас

за учебната 2017/2018г. в ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин

1 паралелки-26 ученици

График на дейностите на училищната комисия

по приемането на ученици в V клас за учебната 2017/2018г. в ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин

дейност срок
1.       Обработка на информацията за резултатите на учениците (от протоколите, предоставени от РУО-Видин), явявали се на състезания/олимпиади в ППМГ „Екзарх Антим I” – гр. Видин през учебната 2016/2017 г. До 19.06.2017 г.
2.       Ø    Получаване на служебни бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I“-Видин;

Ø    Подавне на документи за участие в класиране:

–          заявления за участие в класиране по образец, утвърден от министъра на образованието и науката

–          копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование

–          копие от служебната бележка, удостоверяваща резултатите от олимпиадата и/или състезанията

*Документите се приемат в сградата на ППМГ „Екзарх Антим I“-Видин

19 – 23 юни 2017 г.

8:30–16:30 часа

 

19 – 23 юни 2017 г.

8:30–16:30 часа

3.       Информация за резултатите от класирането на учениците при спазване на Закона за защита на личните данни. 27 юни 2017 г.

до 16:30 часа

4.       Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 28 и 29 юни 2017 г .

8:30 – 16:30 часа

5.       Оповестяване на сайта на училището броя на незаетите места след изтичане на срока за записване на класираните ученици. 29 юни 2017 г.

17:00 часа

6.       Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места. 30 юни 2017 г.

до 16:00 часа

7.       Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 03 юли 2017 г.

до 16:30 часа

*Забележка: В графика на дейностите на училищната комисия може да настъпят промени поради нови изисквания или нормативни актове на РУО-Видин или МОН.