Достойно представяне на националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

radoslav2018Радослав Попов от Видинската природо-математическа гимназия постигна 20-и резултат в страната на Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование в първа състезателна група (учебно съдържание 7. – 8. клас). А от самите седмокласници, които са най-малките участници в тази група, Радослав е трети в България, което наистина е впечатляващо постижение. Престижната национална надпревара се проведе в Ямбол.

Олимпиадата по биология и здравно образование е една от най-трудните. За да достигне ученик до националния кръг в тази възрастова група се изиква той да има знания за:
биоорганични молекули- видове, структура и свойства;
надмолекулни комплекси;
прокариоти и протисти- морфология, метаболизъм, значение за природата и за човека;
еукариотна клетка- морфология, метаболизъм, мембранен транспорт, клетъчно делене;
растения, гъби, животни- устройство, жизнени процеси, класификация, биоразнообразие;
тъкани- морфология и функции;
анатомия и физиология на човека;
здравни познания за човешкия организъм;
наследственост и изменчивост на организмите;
онтогенеза и филогенеза;
популация, биоценоза, екосистема и биосфера- структура и динамика;
биотехнологични процеси- приложение в медицината и в промишлеността;
взаимодействие човек- природа.

Решаването на практическите задачи на олимпиадата изисква знания от следните области:
клетъчна и тъканна биология;
биохимия;
генетика;
антропогенеза;
анатомия, физиология и биоразнообразие на растенията и на животните;
анатомия, физиология и хигиена на човека.