ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

За записване в V клас за учебната 2019/2020 година

 НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление – по образец;
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;
  3. Оригинал на служебната бележка с резултатите от състезанията по чл.6.(1) от РЕГЛАМЕНТ за прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година в ПРОФИЛИРАНА ПРИОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“–ВИДИН.

 УТОЧНЕНИЕ!

  • Допълнителни документи, които се представят само за учениците, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (и са само за сверяване от член на комисията, който приема документите):
  • Акт за раждане за ученик, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1.
  • Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2.