Проект „Дигитални технологии и иновативни методи на преподаване за ефективно обучение“

лого

„Дигитални технологии и иновативни методи на преподаване за ефективно обучение“ е проект, който цели въвеждане на нови методи и инструменти на преподаване в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“.

Проектът има три основни цели:

  • Първата цел е развиване и усъвършенстване на дигиталните компетентности на учителите и те да придобият знания и умения за ефективно използване на таблети в час. По този начин ще се повиши интереса на учениците към учебния материал, ще се развият и техните дигитални компетентности и ще се постигне по-добро качество на учебно-възпитателния процес.
  • Втората цел е подобряване уменията на учителите за прилагане на други иновативни и интерактивни методи, развиващи творческите способности и критичното мислене на учениците. По този начин ще се повиши мотивацията на учениците, ще се развият социалните им компетентности и ще се подпомогне личностното им развитие.
  • Третата цел е чрез участие в международни мобилности да се даде възможност за развитие на езиковите и интеркултурните компетентности на преподавателите; разширяване и обогатяване мирогледа на участниците. Освен това участието на учителите в международни обучителни събития, в които те ще работят заедно с колеги от други държави, ще допринесе и за разширяване на европейското измерение на гимназията.

Дейностите по този проект включват участие на преподаватели от гимназията в два структурирани курса. Първият курс е на тема „Таблетите променят начина на учене и преподаване“ и включва запознаване на участниците с приложения, които подпомагат обучението; създаване на собствени дигитални образователни материали; планиране и разработване на уроци, включващи използването на таблети; Вторият курс е на тема „Творчески и критичен ум“ и включва начини, подходи и методи за развиване на уменията на учениците да мислят творчески и критично и да разрешават проблеми; практически упражнения и работа в малки групи с методи като ролеви игри, решаване на казуси, групова динамика, моделиране и др.; разработване на планове на уроци, включващи тези методи.