ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ОБЯВЯВАНЕ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

Във връзка с регистрираното високо ниво на заболяемост от остри респираторни заболявания и грип на територията на област Видин през седмицата 20.01.2020г.-26.01.2020г.  (83 болни – 193.79%оо) и рязкото покачване броя на заболелите през последните два дни (27.01.2020г. и 28.01.2020г. – 49 болни) и достигнатите епидемични стойности на заболяемостта, на 28.01.2020г. се проведе заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ. Обсъдена е епидемичната обстановка и е взето решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Видин, считано от 29.01.2020г. С цел ограничаване епидемичното разпространение на инфекцията, е издадена заповед на Директора на РЗИ – Видин и са разпоредени необходимите противоепидемични мерки:

 1. Осигуряване на медицинското обслужване на тежко болните по домовете.
 2. Насочване на болните с тежки форми на грип, с усложнения или с повишен риск от възникване на усложнения, поради наличие на придружаващи заболявания, за хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ.
 3. Преустановяване на профилактични прегледи и имунизации, планови консултации на здрави бременни и кърмачета.
 4. Преустановяване на плановите операции в лечебните заведения.
 5. Преустановяване на посещенията в стационарите в лечебните заведения.
 6. Разкриване (при необходимост) на допълнителни кабинети за преглед на пациенти с грипоподобна симптоматика.
 7. Стриктно спазване на противоепидемичен и дезинфекционен режими в лечебните и детските заведения.
 8. Използване на лични предпазни средства при обслужване на болните в лечебните заведения.
 9. Създаване на необходимата организация в МБАЛ за увеличаване капацитета за прием на лица с усложненията на грип.
 10. По време на грипна епидемия детските заведения продължават да работят. Да се извършва строг сутрешен филтър от медицинските специалисти, подпомагани от преподаватели и възпитатели, с цел недопускане на болни деца и заболели лица от персонала. Откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.
 11. Преустановяване на всички масови мероприятия с цел избягване на контактите между болни и здрави лица.

Изготвено е предложение до РУО – Видин за създаване на организация за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на област Видин за периода 29.01.2020г. – 04.02.2020г. вкл., ограничаване на всички извънучилищни мероприятия и  преустановяване провеждането на тържества в училища и детски заведения.

/от сайта на РЗИ – Видин/

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се реализира по ОП „Наука и образоване за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрезЕвропейските структурни фондове, с конкретен бенефициент – МОН

Продължителността на проекта е 36 месеца: 15.10.2019 г. – 15.10.2022 г.

 1. Заповед №РД 09-290/25.11.2019г. на Министър на МОН за утвърждаването на държавните и общински училища, които да участвата в изпълнението на дейностите по проекта – документ
 2. Приложение 1 – документ
 3. Обща информация за проекта – документ
 4. Правила за изпълнение на дейност 6 – документ

 

От месец януари в училището ще започнат занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

               От м. януари в ППМГ „Екзарх Антим I“ се работи по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на четири клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали:

 1.  „Дигитални възможности“ с ръководител инж. Даниела  Цветкова – старши учител по информатика и ИТ;
 2. „Дигитални компетентности“ с ръководител инж. Малинка Митова – старши учител по информатика и ИТ;
 3. „ИТ+“ с ръководител Валентина Иванова – старши учител по информатика и ИТ;
 4. „ИТ свят“ с ръководител Емил Андреев – РНИКТ