Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се реализира по ОП „Наука и образоване за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрезЕвропейските структурни фондове, с конкретен бенефициент – МОН

Продължителността на проекта е 36 месеца: 15.10.2019 г. – 15.10.2022 г.

  1. Заповед №РД 09-290/25.11.2019г. на Министър на МОН за утвърждаването на държавните и общински училища, които да участвата в изпълнението на дейностите по проекта – документ
  2. Приложение 1 – документ
  3. Обща информация за проекта – документ
  4. Правила за изпълнение на дейност 6 – документ

 

От месец януари в училището ще започнат занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

               От м. януари в ППМГ „Екзарх Антим I“ се работи по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на четири клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали:

  1.  „Дигитални възможности“ с ръководител инж. Даниела  Цветкова – старши учител по информатика и ИТ;
  2. „Дигитални компетентности“ с ръководител инж. Малинка Митова – старши учител по информатика и ИТ;
  3. „ИТ+“ с ръководител Валентина Иванова – старши учител по информатика и ИТ;
  4. „ИТ свят“ с ръководител Емил Андреев – РНИКТ