Важно!

От 02.04.2020 г. до второ нареждане учебните часове при въведеното онлайн обучение да се провеждат с намалена продължителност, както следва:

 

Клас/класове/паралелки/групи Продължителност на учебния час Продължителност на междучасията за деня
V – XII 30 минути 10 минути, без голямо междучасие

 

 Класните ръководители на паралелките уведомяват родителите на учениците за променената организация на провеждането на учебните часове.