Важно!!!

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 Уважаеми родители,

във връзка с влезлите в сила изменения на ЗПУО и възможността за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), следва да се запознаете с приложената документация за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението на учениците, заявили намерение за обучение в електронна среда от разстояние ще се осъществява в асинхронен и синхронен режим в електронната платформа Teams. Информация за седмичното разписание на часовете за синхронно обучение ще се получава от класните ръководители на паралелката, в която учи ученикът.

Заявлението за намерение и приложените към него документи да се подават на електронната поща на училището: pmg-vd@rio-vidin.org  

  1. Заповед на директора- тук
  2. Заявление за намерението на ученици до 14 години –тук
  3. Заявление за намерение за ученици от 14 до 18 г. възраст –тук
  4. Декларация на родител за ОЕСР – тук

 Уважаеми родители,

в изпълнение на дадените Указания за подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от МОН за  организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), във връзка с подготовката за осигуряване на условията за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), в т.ч. и за отделни ученици, когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние, Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за детето, са длъжни да не оставят без надзор и грижа  децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физически, психическо и нравствено развитие.

Румяна Петрова – директор

Откриване на новата учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици!
Всички сме в очакване на Новата 2020-2021 учебна година!Радваме се, че отново ще бъдем заедно в обновените ни класни и най-вече, че ще имаме възможността да споделяме идеи и преживявания!

За разлика от предишни години, тази ще е по-различна, както по отношение на откриването, така и по отношение на мерките за опазване здравето на децата, учителите и родителите.

Информираме Ви, че тържествената церемония по откриване на новата учебна година ще се състои на 15.09.2020 г. при следния график и ред:

1. За учителите и учениците от V, VIIIА, VIIIБ и VIIIВ класове – начален час 10:00 в двора на гимназията.
/При лоши метеорологични условия – в спортния салон/.
След тържествената церемония учениците от горепосочените класове заедно с класните си ръководители влизат в класните стаи за провеждане часа на класа и инструктаж за работа при KOVID.
Родителите на учениците ще бъдат допуснати само в двора на училището.
Всички присъстващи на тържественото откриване на новата учебна година са задължени да спазват противоепидемичните мерки, препоръчани от МЗ.

2. За учениците от VI, VII, IX, X, XI, XII класове – начален час 11:00 в класните стаи, където ще бъдат поздравени по радио-озвучителната система на училището.

3. За осигуряване на дистанция между паралелките достъпът до сградата на училището се извършва по следната схема:

– учениците от пети, шести, седми, осмите и деветите класове осъществяват влизането и излизането от сградата на училището през вход „ЮГО-ИЗТОК“/бившата охрана/;

– учениците от десети, единадесети и дванадесети класове осъществяват влизането и излизането от сградата на училището през вход „СЕВЕР-ЗАПАД“/откъм ул. „Паша Петко“/

Очакваме всички, които ще присъстват на тържеството да бъдат с представителното облекло, снабдени с лични предпазни средства и с огромен заряд от оптимизъм и настроение!