Държавен план-прием в V клас

 
1.    За участие в класирането учениците подават заявление до началника на РУО – Видин в ППМГ „Екзарх Антим I”. гр. Видин на 24 – 25 юни 2024 г.
2.    Класирането се извършва в ЕИСИП въз основа на:
–       резултата от националното външно оценяване по математика;
–       средноаритметичната стойност от оценките от удостоверението за завършен начален етап на основно образование;
–       резултатите в областта на математиката от най-малко две състезания или едно състезание и олимпиада на областно ниво.
3.    Подробна информация за ДПП в V клас е налична на електронната страница на РУО – Видин: