Проверка на резултатите от класирането в V клас

Резултатите от първи етап на класирането в държавния план-прием в V клас се проверяват в  портала https://infopriem.mon.bg.

Достъпът до портала се осъществява с входящия номер и кода за достъп от служебната бележка.

класиране

Записване на класираните ученици на първи етап на класирането:

Място на записване: ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин;

Срок на записване: от 28.06.2024 г. до 01.07.2024 г. (включително);

Необходими документи:

  • заявление до директора на училището;
  • оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка