Начало

Където сбъднатите мечти, знанията и съвременните технологии вървят заедно!

Вдъхновение. Креативност. Иновативност.

 

 

МИСИЯ

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Постигане високо качество на обучението и образованието чрез подобряване на организацията и въвеждане на иновативни методи и материали в учебния процес.

3. Повишаване квалификацията на учителите за усвояване на нови педагогически и технологични умения за преподаване и обучение; разработване на по-атрактивни методи на преподаване, съобразени с индивидуалните потребности и нагласи на учениците.

4. Придобиване на много добра подготовка на учениците по избрания от тях профил

5. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности

6. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

7. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

8. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

9. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

10. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност.

11. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

ВИЗИЯ

1. ППМГ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с три етапа на основна образователна степен: – прогимназиален етап: 5 – 7 клас; – гимназиален етап: 8 – 10 клас; – втори гимназиален етап: 11 – 12 клас.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене, могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО и да въвеждат на иновативни методи и материали в учебния процес.