За зрелостниците

УКАЗАНИЯ ЗА 12 КЛАС

ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО

на 2015/2016 учебна година

I. Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за системата на оценяване.

1.     Учениците, завършващи 12. клас, имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка.

2.     Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас

3.     Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

4.     Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

5.     Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 4 – 8 от Наредба №3 за системата на оценяване.

6.     Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на училището.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценката за Випуск  2016год. от 12.05.2016г. до 13.05.2016г.

Дати за полагане на тези изпити: от 13.05 до 16.05.2016 г.

II. Поправителни изпити :

1.     Ученици, получили годишна оценка слаб 2 по учебни предмети от ЗП, ЗИП или ПП имат право на две редовни поправителни сесии. Редовните поправителни сесии за учениците от 12 клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

2.     Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2 по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в редовните поправителни сесии за следващата учебна година,които са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

Приключване на учебната година за 12 клас: 13.05.2016 г.

III. Държавни зрелостни изпити

1.     Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас. Нормативни документи, определящи съдържанието, реда и начина за полагане:

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ,

НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити. Държавните зрелостни изпити са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети: “чужд език”, “математика”, “физика и астрономия”, “биология и здравно образование”, “химия и опазване на околната среда”, “история и цивилизация” и “география и икономика” и предметният цикъл “философия”, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети посочени по-горе. В случай, че ученик е заявил желание за допълнителен ДЗИ и не се е явил или е получил оценка слаб 2, то той не се вписва в дипломата му.

2.     Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии:

  • през май-юни;
  • през август – септември;

съгласно ежегодно издавана заповед от Министъра на образованието, и науката

                БЕЛ – 18.05.2016 г. начало 08.00ч.
                Втори ДЗИ-20.05.2016 г. начало 08.00ч.

3.     След полагане на ДЗИ в тридневен срок след получаване на копие от окончателните протоколи с изпитните резултати и оценените изпитни работи, зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

IV. Съдържание на дипломите за средно образование

1.     Дипломата е официален документ, който се регистрира в определена за целта регистрационна книга за издадени документи за завършено средно образование и се описва в личния картон на ученика

2.     Рубрика:“ Задължителна подготовка“ – В дипломата се вписват всички учебни предмети , изучавани в ЗП по учебен план за целия етап на обучение; оценката по всеки един учебен предмет, изучаван в ЗП, е средноаритметична с точност до 0,01 от оценките по предмета в годините,когато е бил изучаван в гимназиален етап; вписва се и хорариума по отделните учебни предмети, като сума от хорариума на предмета в годините, в които е изучаван.

-Философският цикъл дисциплини се разделя на отделни предмети по години- съответно „Психология и логика“-9клас, „Етика и право“-10 клас, „Философия“-11клас, „Свят и личност“; оценките са самостоятелни за всеки един от тези учебни предмети.

-Ако ученикът е освободен от часовете по ФВС за една или повече години, вписва се хорариума от всички години, а оценката е средноаритметична от годините, в които ученикът е изучавал предмета. Ако ученикът е освободен от часовете по ФВС през целия гимназиален етап, в дипломата се вписва“ Освободен“ и хорариума от всички години.

 

Учебни предмети

Клас на изучаване

хорариум

БЕЛ 9,10,11,12 417
Първи чужд език 9,10,11,12 556
Втори чужд език 9,10,11,12 278
Английски език Интензивно изучаван 648
Математика 9,10,11,12 350
Информатика 9,10 72
Информационни технологии 9,10 72
История и цивилизация 10,11,12 206
География и икономика 10,11,12 139
Психология и логика 9 54
Етика и право 10 54
Философия 11 54
Свят и личност 12 62
Биология и здравно образование 10,11 144
Физика и астрономия 10,11,12 175
Химия и ООС 10,11 144
Музика 9 36
Изобразително изкуство 9 36
ФВС 9,10,11,12 417
Общо часове   3266

Забележка: хорариума от 648 часа не е прибавен към общия брой часове, а само се изписва.

3.     Рубрика:“Задължително избираема/профилирана подготовка“

В дипломата се включват всички предмети, изучавани като профилиращи в курса на обучение.Вписва се и хорариума с който са изучавани. Хорариумът се формира само от учебните години, в които предметът е бил профилиращ. Оценките са средноаритметични от годишните оценки от гимназиален етап за обучение за годините, през които е изучаван като профилиращ. Предметите се подреждат по ред, определен от училищния учебен план.

Профилирана подготовка:

12а

Учебни предмети

Клас на изучаване

хорариум

Математика 9,10,11,12 595
Информационни технологии 11,12 232
БЕЛ 10,11,12 103
Английски език 9,10,12 103

12 б,в

Учебни предмети

Клас на изучаване

хорариум

Математика 9,10,11,12 523
Инф.технологии-12б/ Информатика-12в 9,10,11,12 376
БЕЛ 10,11,12 103
Английски език 12 31

12г

Учебни предмети

Клас на изучаване

хорариум

Биология и ЗО 10,11,12 384
Химия и ООС 10,11,12 353
БЕЛ 9,10,11,12 139
Английски език 9,12 67

Непрофилирана подготовка 

Вписват се учебните предмети изучавани като ЗИП. Оценките са средноаритметични от годишните оценки от гимназиален етап за обучение за годините, през които е изучаван като ЗИП. Хорариумът се формира като сума от часовете в които предметът е изучаван.Предметите се подреждат по ред, определен от рубрика ЗП.

12г

Руски език 9 54
Психология и логика 9 36

4.     Рубрика “Свободноизбираема подготовка“- В рубриката СИП се изписват учебните предмети, изучавани като СИП от съответния ученик. Оценките са средноаритметични от годишните оценки от гимназиален етап за обучение за годините, през които е изучаван като СИП. Хорариумът се формира като сума от часовете в които предметът е изучаван.Предметите се подреждат по ред, определен от рубрика ЗП.

5.     Рубрика:“ДЗИ

В нея се вписват оценките от ДЗИ както следва:

  • БЕЛ-оценката се формира с точност до 0,01 от националната комисия по оценяване
  • Втори ДЗИ по избор на ученика-оценката се формира с точност до 0,01 от националната комисия по оценяване
  • Допълнително положени ДЗИ по избор на ученика-оценката се формира с точност до 0,01 от националната комисия по оценяване. Третият ДЗИ се вписва само, когато е положен успешно.

Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от оценките от рубриките: „Държавни зрелостни изпити“, „ЗП“ , “ЗИП“. Оценката от рубрика „Държавни зрелостни изпити“ се формира като средноаритметична от оценките от двата предмета, вписани в рубриката. Оценката от рубрика „ЗП“ се формира като средноаритметична от оценките по предметите, вписани в рубриката – 18 на брой. Оценката от рубрика „ЗИП“ се формира като средноаритметична от оценките по предметите, вписани в рубриката /профилирана подготовка и непрофилирана подготовка.