ОЕСР

ОЕСР – 2021/2022

Заповеди 73 и 74 за ОРЕС от 18.10 до 29.10.2021 г.

Заповед на МОН за преминаване в ОЕСР

Заповед карантина 7 клас

Заповед № 58 за организация на учебния ден в ППМГ от 11.10.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ-ОТ-РОДИТЕЛ-ПРИ-ОЕСР-1

ЗАПОВЕД-КОМИСИЯ-ОЕСР-1

заявление-Приложение-1-за-намерение-преминаване-в-дневна-форма-на-ОЕСР-1

заявление-Приложение-2-за-намерение-за-преминаване-към-дневна-форма-на-ОЕСР-1


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 Уважаеми родители,

във връзка с влезлите в сила изменения на ЗПУО и възможността за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), следва да се запознаете с приложената документация за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението на учениците, заявили намерение за обучение в електронна среда от разстояние ще се осъществява в асинхронен и синхронен режим в електронната платформа Teams. Информация за седмичното разписание на часовете за синхронно обучение ще се получава от класните ръководители на паралелката, в която учи ученикът.

Заявлението за намерение и приложените към него документи да се подават на електронната поща на училището: pmg-vd@rio-vidin.org  

  1. Заповед на директора- тук
  2. Заявление за намерението на ученици до 14 години –тук
  3. Заявление за намерение за ученици от 14 до 18 г. възраст –тук
  4. Декларация на родител за ОЕСР – тук

 Уважаеми родители,

в изпълнение на дадените Указания за подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от МОН за  организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), във връзка с подготовката за осигуряване на условията за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), в т.ч. и за отделни ученици, когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние, Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за детето, са длъжни да не оставят без надзор и грижа  децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физически, психическо и нравствено развитие.

Румяна Петрова – директор

Заповед 589 за нова организация на учебното време

Заповед № 521 за нова организация на учебния ден в ППМГ от 12.04.2021 г.

Заповед-РД-01-220-08-04-2021

Заповед 516 от 31.03.2021г. за организация на 1 и 2 април

Заповед ОРЕС 22.03-31.03.2021

Заповед на Директора № 503 допълваща заповед № 408 за организацията на учебния процес за периода до 29.04.2021г

Заповед 408 от 02.02.2021 г.

Заповед № 375 от 27.01.2021 за нова организация на учебния ден в ППМГ от 04.02.2021 г

Заповед 278 от 31.12.2020 за продължение на организация на учебния ден в ППМГ при ОРЕС

Заповед 197 от 27.11.2020 г. за преминаване_на всички ученици в ОЕСР

Заповед 196 от 30.11.2020 за нова организация на учебния ден в ППМГ

Лице под карантина

Протокол от заседанието

Заповед на министъра на образованието

Заповед 174 за допълване на заповед 152 от 28.10.2020 за новата организация на учебния ден в гимн. етап ППМГ

Заповед 175 за допълване на заповед 153 от 28.10.2020 г. за преминаване в ОЕСР

Уважаеми родители, учители и ученици,

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап в дневна форма на обучение в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, считано от 12.11.2020г. до 27.11.2020г. включително.  Създадената организация на учебния ден за часовете в електронна среда за учениците от гимназиален етап на ППМГ „Екзарх Антим I“, остава непроменена.

За повече информация следете в сайта на училището в раздел „За училището / ОЕСР“

ЗАПОВЕД-КОМИСИЯ ОЕСР

Правила за ОЕСР