След IV клас

МЕТОДИКА

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

В ПРОФИЛИРАНА ПРИОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  „ЕКЗАРХ

АНТИМ I“–ВИДИН

Важно!!! Протоколът с информация с резултатите от класирането на учениците >> КЛАСИРАНЕ

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Напомняме, че заявленията за участие в класирането за прием в V клас за учебната 2021/2022 година ще се приемат от 8:00 до 17:00 часа  на датите  02.07.2021 г. и  05.07.2021 г. в канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим  I“ в град Видин, ул. „Княз Борис I“ № 25.

Изтеглете Заявление

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 15.05.2021 г. – област Видин.

Протокол с резултатите на учениците (по азбучен ред)

Може да видите тук

График на дейностите за прием в V клас срок
1 Директорът със заповед определя състава и задълженията на училищната комисия по приема на ученици, както и времето и мястото на тяхното изпълнение до 10.05.2021 г.
2 Училищната комисия приема заявленията по образец, копията от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от ученическата олимпиада и/или състезанията, само за ученици от друга област, копие на удостоверението за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба N9 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави 02.07. до 05.07.2021 г.
3 Училищната комисия осъществява класиране. в съответствие с утвърдената от педагогическия съвет методика учениците по низходящ ред по общия брой точки, получен като сбор от:

а) броя точки от националното външно оценяване по математика;

б) средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основното образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план.

в) броя точки от ученическата олимпиада и/или състезанията, определени от педагогическия съвет на училището като балообразуващи, умножени със съответния коефициент

 

06.07.-07.07.2021 г.

 

4 Училищната комисия съставя протокол с имената на учениците, подредени в низходящ ред в зависимост от общия им брой точки, в който са отбелязани и учениците, класирани за прием в съответствие с утвърдените по план-прием места и поставя на общодостьпно място в училището и публикува на интернет страницата си информация с резултатите от класирането на учениците при спазване на Закона за защита на личните данни  

на 07.07.2021 г.

след 17:30 ч.

5 Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.  

от 08.07. до 09.07.2021 г.

 

6 Оповестява на интернет страницата на училището броя на незаетите места след изтичане на срока за записване на класираните ученици  

на 09.07.2021 г.

след 17:30 ч.

7 Уведомяване чрез поставяне на общодостьпно място в училището и интернет страницата си следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места  

до 12.07.2021 г.

8 Училищната комисия организира записването на следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование  

13.07.2021 г.

до 17:30 ч.

9 Училищната комисия предоставя на директора информация относно наличие на паралелка, в която записалите се ученици са под норматива за минимален брой и предоставя оригиналите на удостоверенията им за завършен начален етап на основно образование  

до 14.07.2021 г.

10 Прием на ученици, отговарящи на условията по чл. 73 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. от Наредба № 10/01.09 2016 г. за организацията на дейностите в училищного образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия  

 

до 13.07.2021 г.

11 Директорът предоставя на началника на РУО информация относно броя на записаните ученици и/или предложение за закриване на паралелката, в случай че записалите се ученици са под норматива за минимален брой в срок  

 

до 15.07.2021 г.

12 Началникът на РУО – Видин утвърждава реализирания прием до 30.07.2021 г.

Окончателен протокол ПМС 4 клас Видин 2021

Резултати от състезанието 1-4 клас

Регламент на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Протокол от областния кръг на олимпиадата по математика

МЕТОДИКА за прием в V клас за 2021-22 учебна година

График за провеждане на национални състезания за 2020/2021 година


Утвърден държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г.

Съгласно Заповед № РД-10-44 от 21.04.2020 г. на началника на РУО – Видин

Община, наименование на училището: Брой паралелки Брой ученици
Община Видин, ППМГ „Екзарх Антим I“ 1

26

 
Следете редовно съобщенията ни в тази рубрика.

Пазете се и бъдете здрави!