Регламент за прием в V клас за учебната 2017/2018 година

Важно!

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  „ЕКЗАРХ АНТИМ IВИДИН

Чл. 1. Настоящият регламент е разработен съгласно чл. 38, ал.3 от ЗПУО и Раздел IV, Глава IV от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2.(1) Право на участие в класирането за  прием в V клас имат ученици, които:

  • успешно са завършили начален етап на основно образование;
  • явили се на национално външно оценяване по математика в IV клас;
  • участвали са най-малко в две от следните състезания:
  1. Общински кръг на Националната олимпиада по математика-17.12.2016 г.; областен кръг на Националната олимпиада по математика, който се провежда на 08.02.2017 год.;
  2. Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“, което ще се проведе на 18.03.2017 год.;
  3. Математическо състезание „Питагор“, което ще се проведе на 14.05.2017 год.;
  4. Национално пролетно математическо състезание, което ще се проведе на 01.04.2017 год.
  5. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, което ще се проведе на 17.06.2017г.

Посочените олимпиади и състезания, както и техните регламенти са утвърдени със Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 год. на Министъра на образованието и науката. Всички състезания се организират от РУО – Видин, ще се провеждат в ППМГ „Екзарх Антим I“ и са безплатни за участниците.

(2) Информация за организирането и провеждането на състезанията и областния кръг на олимпиадата ще бъде публикувана на сайта на ППМГ – Видин, най-малко две седмици преди провеждането им.

Чл. 3. Начин на класиране

Методиката за извършване на класирането и различната тежест на резултатите от състезанията и/или олимпиадата се определят от Педагогическия съвет и ще бъдат публикувани на сайта на гимназията, както и в РУО-Видин  в срок до 15 януари 2017 г.

Настоящият регламент е приет на заседание на Педагогическия съвет на 23.11.2016 г. с Протокол №4.