Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

Линк за кандидатстване и повече информация>>ТУК

Срок за кандидатстване: от 15.07.2020 до 10.10.2020, 24:00 часа.

 Входящ тест:  17.10.2020, 10:00 часаРезервна дата: 18.10.2020, 10:00 часа.

Важно!!!

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 Уважаеми родители,

във връзка с влезлите в сила изменения на ЗПУО и възможността за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), следва да се запознаете с приложената документация за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението на учениците, заявили намерение за обучение в електронна среда от разстояние ще се осъществява в асинхронен и синхронен режим в електронната платформа Teams. Информация за седмичното разписание на часовете за синхронно обучение ще се получава от класните ръководители на паралелката, в която учи ученикът.

Заявлението за намерение и приложените към него документи да се подават на електронната поща на училището: pmg-vd@rio-vidin.org  

  1. Заповед на директора- тук
  2. Заявление за намерението на ученици до 14 години –тук
  3. Заявление за намерение за ученици от 14 до 18 г. възраст –тук
  4. Декларация на родител за ОЕСР – тук

 Уважаеми родители,

в изпълнение на дадените Указания за подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от МОН за  организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), във връзка с подготовката за осигуряване на условията за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), в т.ч. и за отделни ученици, когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние, Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за детето, са длъжни да не оставят без надзор и грижа  децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физически, психическо и нравствено развитие.

Румяна Петрова – директор

Откриване на новата учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици!
Всички сме в очакване на Новата 2020-2021 учебна година!Радваме се, че отново ще бъдем заедно в обновените ни класни и най-вече, че ще имаме възможността да споделяме идеи и преживявания!

За разлика от предишни години, тази ще е по-различна, както по отношение на откриването, така и по отношение на мерките за опазване здравето на децата, учителите и родителите.

Информираме Ви, че тържествената церемония по откриване на новата учебна година ще се състои на 15.09.2020 г. при следния график и ред:

1. За учителите и учениците от V, VIIIА, VIIIБ и VIIIВ класове – начален час 10:00 в двора на гимназията.
/При лоши метеорологични условия – в спортния салон/.
След тържествената церемония учениците от горепосочените класове заедно с класните си ръководители влизат в класните стаи за провеждане часа на класа и инструктаж за работа при KOVID.
Родителите на учениците ще бъдат допуснати само в двора на училището.
Всички присъстващи на тържественото откриване на новата учебна година са задължени да спазват противоепидемичните мерки, препоръчани от МЗ.

2. За учениците от VI, VII, IX, X, XI, XII класове – начален час 11:00 в класните стаи, където ще бъдат поздравени по радио-озвучителната система на училището.

3. За осигуряване на дистанция между паралелките достъпът до сградата на училището се извършва по следната схема:

– учениците от пети, шести, седми, осмите и деветите класове осъществяват влизането и излизането от сградата на училището през вход „ЮГО-ИЗТОК“/бившата охрана/;

– учениците от десети, единадесети и дванадесети класове осъществяват влизането и излизането от сградата на училището през вход „СЕВЕР-ЗАПАД“/откъм ул. „Паша Петко“/

Очакваме всички, които ще присъстват на тържеството да бъдат с представителното облекло, снабдени с лични предпазни средства и с огромен заряд от оптимизъм и настроение!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Откриване на учебната 2020-2021 година

Тържествено откриване на новата учебна година ще се състои на 15.09.2020г. от 10.00ч. в двора на училището с учениците от V клас и VIII-мите класове.

Всички останали ученици в 11.00ч. ще бъдат посрещнати в класните си стаи.

 

Важно за седмокласниците!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

Във връзка със стартиране на кампанията по прием на ученици след завършено основно образование, Ви уведомяваме за следното:

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация, относно броя и профилите на паралелките в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин за 2020/2021 учебна година, ще намерите на нашия сайт в рубриката „Прием след VII клас“ и на фейсбук страницата ни.

За Ваше улеснение предлагаме по-долу график на дейностите или стъпките, които трябва да следвате, за да станете част от нашето училище – Видинската математическа гимназия.

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г.

 на министъра на образованието и науката/

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27-29 май 2020 г. вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване по:

·         Български език и литература

 

·         Математика

 

 

15 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

17 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2020 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03-07 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г. вкл.

За желаещите да учат при нас – в сградата на Видинската математическа гимназия

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. вкл.

За желаещите да учат при нас- в  сградата на Видинската математическа гимназия

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-27 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. вкл.

За желаещите да учат при нас- в сградата на Видинската математическа гимназия

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

 

 

Пожелавам на всички ученици успешно представяне на изпитите, както и да успеят да се класират в желаната от тях паралелка, и от септември да бъдат част от голямата фамилия ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин!

 

Румяна Петрова – директор

Уважаеми родители и ученици,

Резултатите от Националното състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас може да видите ТУК .