Театралното студио „Форум театър – математическата“ по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“

АЗ СЪМ + АЗ ИМАМ = АЗ УМЕЯ

2 4И през тази учебна година продължиха изявите на театралното студио „Форум театър – математическата“ по проект „Аз съм + Аз имам + Аз умея – менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“ на Сдружение „Училищно настоятелство на Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“– гр.  Видин”.

Тетралите представиха своите постановки пред ученици от Видин, Брегово и Белоградчик.

Проектът постигна своите цели – развитие на социалната и емоционална интелигентност на децата и младежите в риск чрез прилагане на иновативни методи: форум театър и менторство, които създават условия за формиране на  функционална грамотност на учениците – усвояване на знания и умения чрез преживяване, критично и самокритично мислене, информиран избор и активност в усилията за подобряване на собствения живот. 

Проектът е финансиран от  Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.