НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Във връзка със запитвания относно организирането на ученически туристически пътувания (екскурзии, лагери и зелени училища), информираме, че съгласно Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обнародвана в ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г., организатор и изпълнител на пътуванията е туроператорска фирма, притежаваща необходимия лиценз.

Всички дейности по подготовката на туристическите пътувания се извършват единствено и само от туроператорската фирма.

Офертите за ученически туристически пътувания за предстоящия ваканционен период ще бъдат обявени от ППМГ чрез официалните канали за информация на училището на платформата Школо.