Новини

Важно съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап в дневна форма на обучение в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин, считано от 12.11.2020г. до 27.11.2020г. включително.  Създадената организация на учебния ден за часовете в електронна среда за учениците от гимназиален етап на ППМГ „Екзарх Антим I“, остава непроменена.

За повече информация следете в сайта на училището в раздел „За училището / ОЕСР“

Протокол от заседанието

Заповед на министъра на образованието

Заповед 174 за допълване на заповед 152 от 28.10.2020 за новата организация на учебния ден в гимн. етап ППМГ

Заповед 175 за допълване на заповед 153 от 28.10.2020 г. за преминаване в ОЕСР

Важно съобщение за новата организация на учебния ден в гимназиален етап!

Заповед 152 от 28.10.2020 за нова организация на учебния ден в гимн. етап ППМГ

I час:  8.00 – 8.40                       8.40- 8.55 – междучасие

II час: 8.55 – 9.35                         9.35-9.50 – междучасие

III час:  9.50 – 10.30                    10.30-11.00 – голямо междучасие

IV час: 11.00 – 11.40                   11.40-11. 55 – междучасие

V час: 11.55 – 12.35                      12.35-   12.50 – междучасие

 VI час: 12.50- 13.30                   13.30-13.45 – междучасие

VII час: 13.45-14.25

Важно съобщение

02.11.2020г. (понеделник) е неприсъствен и неучебен ден на системата на училищното образование. Във връзка с писмо на МОН, съгласно чл.154, ал.1 от КТ 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя на основание чл. 154, ал.2 от КТ 2 ноември(понеделник)  е неприсъствен за всички учебни заведения.

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

Линк за кандидатстване и повече информация>>ТУК

Срок за кандидатстване: от 15.07.2020 до 10.10.2020, 24:00 часа.

 Входящ тест:  17.10.2020, 10:00 часаРезервна дата: 18.10.2020, 10:00 часа.

Важно!!!

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 Уважаеми родители,

във връзка с влезлите в сила изменения на ЗПУО и възможността за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), следва да се запознаете с приложената документация за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението на учениците, заявили намерение за обучение в електронна среда от разстояние ще се осъществява в асинхронен и синхронен режим в електронната платформа Teams. Информация за седмичното разписание на часовете за синхронно обучение ще се получава от класните ръководители на паралелката, в която учи ученикът.

Заявлението за намерение и приложените към него документи да се подават на електронната поща на училището: pmg-vd@rio-vidin.org  

  1. Заповед на директора- тук
  2. Заявление за намерението на ученици до 14 години –тук
  3. Заявление за намерение за ученици от 14 до 18 г. възраст –тук
  4. Декларация на родител за ОЕСР – тук

 Уважаеми родители,

в изпълнение на дадените Указания за подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от МОН за  организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), във връзка с подготовката за осигуряване на условията за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), в т.ч. и за отделни ученици, когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние, Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за детето, са длъжни да не оставят без надзор и грижа  децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физически, психическо и нравствено развитие.

Румяна Петрова – директор

Откриване на новата учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици!
Всички сме в очакване на Новата 2020-2021 учебна година!Радваме се, че отново ще бъдем заедно в обновените ни класни и най-вече, че ще имаме възможността да споделяме идеи и преживявания!

За разлика от предишни години, тази ще е по-различна, както по отношение на откриването, така и по отношение на мерките за опазване здравето на децата, учителите и родителите.

Информираме Ви, че тържествената церемония по откриване на новата учебна година ще се състои на 15.09.2020 г. при следния график и ред:

1. За учителите и учениците от V, VIIIА, VIIIБ и VIIIВ класове – начален час 10:00 в двора на гимназията.
/При лоши метеорологични условия – в спортния салон/.
След тържествената церемония учениците от горепосочените класове заедно с класните си ръководители влизат в класните стаи за провеждане часа на класа и инструктаж за работа при KOVID.
Родителите на учениците ще бъдат допуснати само в двора на училището.
Всички присъстващи на тържественото откриване на новата учебна година са задължени да спазват противоепидемичните мерки, препоръчани от МЗ.

2. За учениците от VI, VII, IX, X, XI, XII класове – начален час 11:00 в класните стаи, където ще бъдат поздравени по радио-озвучителната система на училището.

3. За осигуряване на дистанция между паралелките достъпът до сградата на училището се извършва по следната схема:

– учениците от пети, шести, седми, осмите и деветите класове осъществяват влизането и излизането от сградата на училището през вход „ЮГО-ИЗТОК“/бившата охрана/;

– учениците от десети, единадесети и дванадесети класове осъществяват влизането и излизането от сградата на училището през вход „СЕВЕР-ЗАПАД“/откъм ул. „Паша Петко“/

Очакваме всички, които ще присъстват на тържеството да бъдат с представителното облекло, снабдени с лични предпазни средства и с огромен заряд от оптимизъм и настроение!