Важно съобщение относно приема на ученици в V клас

СЪОБЩЕНИЕ

(съгласно т. 3.7 на Раздел III от Заповед РД 09-627/29.03.2018 г. на Министъра на образованието и науката)

      След изтичане на срока-28.06.2018 г. за записване на класираните ученици в V клас за учебната 2018/2019 , обявявам 1 (едно) незаето място. Родителите на учениците, класирани по низходящ ред след 26-то място, ще бъдат уведомени на 29.06.2018 г. за възможността за записване.

Р. Петрова-директор на ППМГ „Екзарх Антим I“-Видин