Нормативни документи

2023-2024 учебна година

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището

План за квалификационна дейност

Механизъм за намаляване броя на отсъствията

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието

План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през учебната 2023/2024 година

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник и план за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Стратегия за развитие 2023 – 2028


2022-2023 учебна година

Правилник за дейността на училището

Форми на обучение

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишен план за дейността на училището

Политика за защита на личните данни в ППМГ

Програма ГО

Програма за превенция на ранното напускане

План за работа по Механизъм за противодействие на училищния тормоз

План за квалификационна дейност

Механизъм за намаляване броя на отсъствията

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

План за защита при бедствия

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Програма за предоставяне на равни възможности

Стратегия за развитие 2021 – 2025

 


2021-2022 учебна година

Актуализация на ПДУ – Актуализация 5 – 26.05.2022 г.
Правилникът е актуализиран в чл. 111 “Учениците имат следните задължения“ с добавянето на нова точка 14, поради настъпил инцидент в училището и с цел ограничаване ползването на мобилни устройства за снимки и видеоклипове.
Актуализацията е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол No 16 от 26.05.2022 г. и утвърдена със Заповед No 795 / 27.05.2022 г. на директора на ППМГ „Екзарх Антим I“.

Актуализиран правилник за пропускателен режим 2021-2022 учебна година

Годишен план за дейността през 2021-2002

План за квалификационната дейност 2021-2022 учебна година

Стратегия 2021-2025


Насоки за обучение и действие в извънредна епидемична обстановка

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план 2020-2021

Актуализирана Програма за превенция на ранното напускане училището

Училищна програма за равни възможности и приобщаване на уязвими групи в ППМГ

Училищен механизъм за личностна подкрепа 2020-2021

План подкепа на личностно развитие на учениците 2020-2021

План за интернационализация на ППМГ

План за дигитализация на ППМГ

План за квалификация-2020-2021

Правилник – БУВОТ на ППМГ 2020-2021

ПРАВИЛНИК ППМГ-ПРОПУСК 2020-2021

Политика за защита на личните данни в ППМГ

Правилник за вътрешния трудов ред

Дневен режим 2020-21 учебна година

План – програма БДП