Нормативни документи

2022-2023 учебна година

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището

Политика за защита на личните данни в ППМГ

Програма ГО

Програма за превенция на ранното напускане

План за квалификационна дейност


2021-2022 учебна година

Актуализация на ПДУ – Актуализация 5 – 26.05.2022 г.
Правилникът е актуализиран в чл. 111 “Учениците имат следните задължения“ с добавянето на нова точка 14, поради настъпил инцидент в училището и с цел ограничаване ползването на мобилни устройства за снимки и видеоклипове.
Актуализацията е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол No 16 от 26.05.2022 г. и утвърдена със Заповед No 795 / 27.05.2022 г. на директора на ППМГ „Екзарх Антим I“.

Актуализиран правилник за пропускателен режим 2021-2022 учебна година

Годишен план за дейността през 2021-2002

План за квалификационната дейност 2021-2022 учебна година

Стратегия 2021-2025


Насоки за обучение и действие в извънредна епидемична обстановка

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план 2020-2021

Актуализирана Програма за превенция на ранното напускане училището

Училищна програма за равни възможности и приобщаване на уязвими групи в ППМГ

Училищен механизъм за личностна подкрепа 2020-2021

План подкепа на личностно развитие на учениците 2020-2021

План за интернационализация на ППМГ

План за дигитализация на ППМГ

План за квалификация-2020-2021

Правилник – БУВОТ на ППМГ 2020-2021

ПРАВИЛНИК ППМГ-ПРОПУСК 2020-2021

Политика за защита на личните данни в ППМГ

Правилник за вътрешния трудов ред

Дневен режим 2020-21 учебна година

План – програма БДП